.

Hợp đồng đặt cọc

Xuất bản: Thứ sáu, 22/1/2010, 16:15 [GMT+7]

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số   123/2005/QĐ-UBND ngày   15   tháng   7   năm   2005      của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

* Mẫu hợp đồng chi tiết xin xem và Dowload tại đây

.